Odstraňování havárií

Sorbenty kapalin

Po úniku kapaliny z uzavřeného zařízení do volného prostoru se provádí její zachycení pomocí
speciálních látek a materiálů, které jsou schopny kapalinu na sebe vázat, pohlcovat nebo s ní reagovat.
Toto zachytávání kapalin probíhá na různých chemických nebo fyzikálních principech.

Havarijní tesnící prostredky

Sorpční havarijní soupravy

Havarijní souprava je preventivní prostředek pro případ nenadálé havárie. V nabídce najdete širokou
škálu havarijních souprav různé velikosti, obsahu a zaměření.

Odmaštovací kapaliny

Odmašťovací kapaliny jsou moderní, ekologické a účinné. Pomáhají důkladně vyčistit povrchy
zamaštěných ploch, přičemž nenarušují čištěný povrch. Kapaliny jsou biologicky odbouratelné.

Prumyslové utěrky

Filtracní zarízení, kanalizacní fi ltry

Účinná filtrace zaručuje možnost opětovného užití a tím i ušetření provozních nákladů.

Plastové nádoby, sudy a kontejnery

Nádoby pro ukládání jednotlivých druhů odpadů.

Záchytné vany a palety pro olejové hospodárství

Mohou zabránit ekologické katastrofě tím, že pojmou kapalinu unikající z nádrže. Jsou odolné vůči
většině chemikálií, nepodléhají korozi.

Fotoluminiscencní znacení

Bezpečnostní značení únikových cest, skladových prostor, vyznačení překážek a schodiště, atd.

Bezpecnostní chemická světla

Jsou výhodným pomocníkem v situacích, kdy potřebujete vidět a být viděn. Princip fungování
chemických světel je založen na chemiluminiscenční reakci, při které vzniká světlo o vysoké intenzitě za
vývoje minimálního množství tepla a bez jiskření.

Výbava ADR

Výbava pro osobní a obecnou ochranu k provádění všeobecných činností a specifi ckých nouzových
činností s ohledem na nebezpečí, která musí být při přepravě ve vozidle.

Mobilní sklady

Skladovací kontejnery neboli mobilní sklady jsou skvělou, levnou alternativou pronájmu či výstavby
vlastních skladových prostor.

Konsignacní sklad prostredku pro únik kapalin

Sklad u nevlastníka zboží (odběratele, obchodního zástupce nebo komisionáře) za účelem přiblížení
zboží k zákazníkům.

Zpět