Požární ochrana a BOZP

Požární ochrana (PO)

 • Zpracování dokumentace stanovené zákonem o požární ochraně
 • Začlenění provozovatele do kategorií podle míry požárního nebezpečí
 • Zpracování dokumentace požární ochrany
 • Zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby pro stavební řízení
 • Zpracování a zavedení dokumentace požární ochrany
 • Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • Posouzení požárního nebezpečí pro provozované činnosti s vysokým požárním nebezpečím
 • Školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně
 • Návrhy bezpečnostních informačních systémů
 • Provádění preventivních požárních prohlídek
 • Zastupování při kontrolách orgánů státní správy nebo při věcných jednáních v oblasti požární ochrany
 • Pro Obce – pomoc při zjišťování úkolů na úseku požární ochrany (§ 29 zákona o požární ochraně) a nařízení vlády č.172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně
 • Požárně bezpečnostní řešení (zpracování, podání, vypořádání připomínek)
 • Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím
 • Posouzení požárního nebezpečí
 • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • Požární řád
 • Požární poplachové směrnice
 • Požární evakuační plán
 • Dokumentace zdolávání požárů
 • Řád ohlašovny požárů
 • Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • Požární kniha
 • Dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky
 • Činnost Odborně způsobilé osoby (OZO) v PO

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

 • Poradenství a konzultace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce
 • Zpracování provozních a organizačních předpisů podle potřeb provozovatele v rozsahu požadavků platných právních a technických předpisů
 • Pravidelné prohlídky pracovišť z hlediska dodržování platných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce ve smyslu požadavků Zákoníku práce a souvisejících platných předpisů
 • Provedení roční prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Vyhledání a analýza rizik vyskytujících se při pracovní činnosti
 • Zjištění příčin a zdrojů rizik a navržení opatření k jejich odstranění. Navržení systému k prevenci rizik
 • Zpracování návrhu zařazení prací do kategorií
 • Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
 • Kontrolu uplatňování pokynů, směrnic a předpisů BOZP a jejich dodržování pracovníky objednatele
 • Analýza rizik, katalog prací
Zpět